Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van D.E.M. Triathlon, gevestigd te Castricum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40596287. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

(a)  lid wordt van onze vereniging

(b)  deelneemt aan één van onze activiteiten

(c)  contact met ons opneemt

(d)  onze website bezoekt

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  Naam

(b)  Adres

(c)  e-mailadres

(d)  (nood)telefoonnummer

(e)  geboortedatum

(f)  geslacht

(g)  bankrekeningnummer

(h)  (overige) lidmaatschapsgegevens

(i) IP adres en gegevens over uw websitebezoek

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  contact met u op te nemen

(b)  nieuwsbrieven te versturen

(c)  het lidmaatschap te effectueren

(d)  onze dienstverlening te verbeteren

(e)  onze website aan te bieden en verbeteren

(f) informatie te delen via (sociale) media

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen via info@duursportdem.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d)  correctie, beperking, vernietiging of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Duursport DEM.

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)  De Nederlandse Triathlon Bond (NTB)

(b)  Sportfondsenbad Beverwijk

(c)  Organisatoren van wedstrijden

(d)  Overige leveranciers of partners waarmee we samenwerken

Deze derden gebruiken de gegevens voor het aanbieden van diensten, faciliteiten of activiteiten die via Duursport DEM worden aangeboden, zoals het lidmaatschap van de NTB, trainingen of wedstrijden en faciliteiten en diensten.

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie of bij één van onze activiteiten publiceren op onze website en via sociale media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.